Prostřednictvím tohoto blogu společně po týdenních úryvcích čteme během Roku sv. Pavla všechny jeho listy.

25.05. – 31.05. 2Tim 2,20 - Tit 1,9

Ve velké domácnosti nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, nýbrž i dřevěné a hliněné, jedny pro cenné věci, druhé na odpadky. Kdo se od těch falešných nauk očistí, bude nástrojem vznešeným, posvěceným, užitečným pro hospodáře, připraveným ke každému dobrému dílu. Vyhýbej se mladické prudkosti, usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce.

Nepouštěj se do hloupých sporů, v jakých si libují nepoučení lidé; víš, že vedou jen k hádkám.  Služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem, schopný učit a být trpělivý.  Má vlídně poučovat odpůrce. Snad jim dá Bůh, že se obrátí, poznají pravdu  a vzpamatují se z ďáblových nástrah, do kterých se dali polapit, když podlehli jeho vůli.

Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.  Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní,  bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,  zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,  budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat.

Takových lidí se straň.  Patří k nim ti, kdo vnikají do rodin, aby nalákali lehkověrné ženy plné hříchů, ovládané rozličnými touhami, které by se pořád chtěly učit, a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy.  Jako Jannés a Jambrés odporovali Mojžíšovi, tak i ti falešní učitelé odporují pravdě. Jsou to lidé se zvrácenou myslí, kteří ve víře selhali. Ale s jejich úspěchy už je konec. Jejich zaslepenost bude všem stejně zjevná jako oněch dvou.

Ty však jsi sledoval mé učení, můj způsob života, mé úmysly, mou víru, shovívavost, lásku, trpělivost,  pronásledování a útrapy, jaké mne stihly v Antiochii, v Ikoniu a v Lystře. Jaká pronásledování jsem přestál, a ze všech mě Pán vysvobodil!   A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.  Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe.

Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil.  Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše.  Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,  aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.

Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království:  Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování.  Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním.  Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.  Avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia a cele se věnuj své službě.   Neboť já již budu obětován, přišel čas mého odchodu.

Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.

Pospěš si, abys přišel za mnou co nejdřív. Démas mě totiž opustil, protože více miloval tento svět, a odešel do Tesaloniky. Krescens odešel do Galacie, Titus do Dalmácie.   Jediný Lukáš je se mnou. Marka vezmi s sebou, bude mi užitečný jako pomocník.  Tychika jsem poslal do Efezu.  Plášť, který jsem nechal v Troadě u Karpa, přines s sebou, též knihy a zvláště pergamen.  Kovář Alexandr mi způsobil mnoho zlého. Odplatí mu Pán podle jeho činů.  Také ty si dej před ním pozor. Velmi se totiž stavěl proti našim slovům.   Při mé první obhajobě nikdo při mně nebyl, všichni mě opustili.

Kéž jim to Bůh nepočítá!  Pán však při mně stál a dal mi sílu, abych mohl dovršit zvěstování evangelia, a slyšeli je všichni pohané; a byl jsem vysvobozen ze lví tlamy.  Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu patří sláva na věky věků, amen.  Pozdravuj Prisku a Akvilu a rodinu Oneziforovu. Erastos zůstal v Korintu. Trofima jsem nechal v Milétu, protože byl nemocen. Pospěš si, abys přišel, než nastane zima. Pozdravuje tě Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia a všichni bratří. Pán buď s tvým duchem. Milost s vámi.

Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, poslaný k tomu, aby Boží vyvolené přivedl k víře a k poznání pravdy našeho náboženství, aby měli naději na věčný život, jejž slíbil pravdomluvný Bůh před věky, a ve svůj čas zjevil své slovo v kázání, které mi bylo svěřeno z rozkazu našeho Spasitele Boha -  Titovi, vlastnímu synu ve společné víře: Milost a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Spasitele.

Proto jsem tě ponechal na Krétě, abys uvedl do pořádku, co ještě zbývá, a ustanovil v jednotlivých městech starší, jak jsem ti nařídil. Mají to být lidé bezúhonní, jen jednou ženatí, mají mít věřící děti, kterým se nedá vytknout nevázanost a neposlušnost. Neboť biskup má být bezúhonný jako správce Božího domu. Nemá být nadutý, zlostný, pijan, rváč, ziskuchtivý. Má být pohostinný, dobrý, rozvážný, spravedlivý, zbožný, zdrženlivý,  pevný ve slovech pravé nauky, aby byl schopen jak povzbuzovat ve zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce.

 

Zobrazeno 2039×

Komentáře

floweret

"v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé ... budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat."<br />
... koukám, že v poslednich časech nebude (není) problémem ateismus, ale náboženské pokrytectví... budou se tvářit jako zbožní, ale jejich chování bude vypovídat odlišně... Nedívejme se při tom na druhé, ale na sebe. Co ty trámy v našich očích?<br />
<br />
"Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním."<br />
Nehledáme si taky někdy učitele, kteří hlásají to, co nám je vhod? A co když někdo začne hlásat Boží Slovo vhnod či nevhod (tedy zvláště nevhod), nebo nás někdo napomíná, domlouvá.. jaká je naše reakce?

Marimagdalena

"Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu."<br />
<br />
Pavel vysvětluje Timotejovi, jaký poklad má v Božím slově. Odvolává se na to, že přece od dětství Písma zná.<br />
Pro mě je to výzva: mám právě jeden život na to, abych četbou a rozjímáním Písma poznala svého Pána... <br />
.....a už jsem zakusila, že je to dobrá cesta, že se Bohu líbí... dává mi pocítit svoji blízkost, své přátelství,<br />
..... dává mi poznat svou vůli.<br />
Chválím Tě, Pane nebe a země !<br />
Pane, chci být Tvou učednicí !<br />
Amen.

Neposeda

Jak se blíží konec Roku apoštola Pavla, jako by (vlastně skutečně ano) i v úryvcích zaznívala jeho závěrečná slova pro nás/pro mne¨, kdo jsme ho doprovázeli skrze jeho listy po celý rok.<br />
"Ty však jsi sledoval mé učení, můj způsob života, mé úmysly, mou víru, shovívavost, lásku, trpělivost, pronásledování a útrapy, jaké mne stihly ... Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování. ... Avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia a cele se věnuj své službě."<br />
Díky ti Pavle, že jsi stále aktuální, tak jako každý, kdo žije z Ducha Božího.

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka