Prostřednictvím tohoto blogu společně po týdenních úryvcích čteme během Roku sv. Pavla všechny jeho listy.

18.05. - 24.05. 1Tim 6,17 - 2Tim 2,19

Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme; napomínej je, ať konají dobro a jsou bohatí v dobrých skutcích, štědří, dobročinní, a tak ať si střádají dobrý základ pro budoucnost, aby obdrželi pravý život. Opatruj, co ti bylo svěřeno, Timoteji, vyhýbej se bezbožným řečem a protikladným naukám, které se lživě nazývají „poznání". Kdo se k němu hlásí, zbloudil ve víře. Milost s vámi!

Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše, poslaný hlásat zaslíbený život v Kristu Ježíši -  Timoteovi, milovanému synu: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Pána.

Děkuji za tebe Bohu, kterému sloužím s čistým svědomím jako moji předkové, když na tebe neustále myslím ve svých modlitbách ve dne v noci. Vzpomínám na tvé slzy a toužím tě spatřit, aby moje radost byla úplná. Připomínám si tvou upřímnou víru, kterou měla už tvá babička Lóis a tvá matka Euniké a kterou máš, jak jsem přesvědčen, i ty.  Proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo vzkládáním mých rukou.

Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu; ani za mne, jeho vězně, se nestyď, nýbrž snášej spolu se mnou všechno zlé pro evangelium. K tomu ti dá sílu Bůh, který nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy  a nyní zjevil příchodem našeho Spasitele Ježíše Krista.

On zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu.  K jeho zvěstování jsem já byl ustanoven hlasatelem, apoštolem a učitelem.  Proto také všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne.

Měj za vzor zdravých slov to, co jsi slyšel ode mne ve víře a lásce, která nás spojuje v Kristu Ježíši.   Svěřený poklad chraň mocí Ducha svatého, který v nás přebývá.  Víš, že se ode mne odvrátili všichni v Asii, mezi nimi Fygelos a Hermogenés. Kéž Pán prokáže milosrdenství Oneziforově rodině. Několikrát mě potěšil a nestyděl se za mé řetězy; když přišel do Říma, usilovně mě hledal, až mě našel.  Kéž mu Pán dá, aby u něho našel milosrdenství v onen den. A jaké služby vykonal v Efezu, víš nejlépe sám.

A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše,  a co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. Snášej se mnou všechno zlé jako řádný voják Krista Ježíše. Kdo se dá na vojnu, nezaplétá se do záležitostí obyčejného života; chce obstát před tím, kdo mu velí.  A kdo závodí, nedostane cenu, nezávodí-li podle pravidel. Také rolník musí nejprve těžce pracovat, než sklidí úrodu.  Uvažuj o tom, co říkám. Pán ti dá, abys všechno pochopil. Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých, původem z rodu Davidova; to je moje evangelium.  Pro ně snáším utrpení a dokonce pouta jako zločinec. Ale Boží slovo není spoutáno.

A tak všechno snáším pro vyvolené, aby i oni dosáhli spásy v Kristu Ježíši a věčné slávy.  Věrohodné je to slovo: Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít. Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře.  Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe.

Toto připomínej a před tváří Boží naléhavě domlouvej bratřím, aby se nepřeli o slova. Není to k ničemu, leda k rozvrácení posluchačů.   Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy.  Bezbožným a planým řečem se vyhýbej.

Neboť takoví lidé půjdou stále dál ve své bezbožnosti  a jejich učení se bude šířit jako rakovina. K nim patří Hymenaios a Filétos,   kteří zbloudili z cesty pravdy, když říkají, že naše vzkříšení už nastalo; tak podvracejí víru některých bratří.  Ovšem pevný Boží základ trvá a nese nápis ‚Pán zná ty, kdo jsou jeho' a ‚ať se odvrátí od nespravedlnosti každý, kdo vyznává jméno Páně'.

 

Zobrazeno 3135×

Komentáře

róza

Vím, komu jsem uvěřil. <br />
<br />
Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne.

Neposeda

"Opatruj, co ti bylo svěřeno, vyhýbej se bezbožným řečem a protikladným naukám, které se lživě nazývají „poznání". "<br />
Na přímluvu apoštola Pavla, tě Pane prosím za všechny mé "dávné přátele" i za ty, kdo přicházejí do našeho knihkupectví a víc než Pravdu hledají "skryté učení". Prosím tě, Pane, mocí své lásky, osvěť jejich srdce a rozum. A je-li třeba, dávej mi správné slovo i umění mlčet. Amen.

Zobrazit 6 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka