Prostřednictvím tohoto blogu společně po týdenních úryvcích čteme během Roku sv. Pavla všechny jeho listy.

13.4. – 19.4. Ef 6,1 – Kol 1,12

Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem. ‚Cti otce svého i matku svou‘ je přece jediné přikázání, které má zaslíbení: ‚aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.‘   Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána. Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista. Nejen naoko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci

Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli a lidem slouží ochotně, jako by sloužili Pánu. Víte, že Pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný. Vy páni, jednejte s otroky také tak a zanechte vyhrůžek. Víte přece, že jejich i váš Pán je v nebesích, a ten nikomu nestraní.

A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,  obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘  a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘.

V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia,   jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo. Chci, abyste i vy věděli, co je se mnou a co dělám.

Všechno vám to vypoví Tychikus, milovaný bratr a věrný pomocník v díle našeho Pána.   Poslal jsem ho k vám, abyste se dověděli, co je s námi, a aby povzbudil vaše srdce. Pokoj bratřím i láska a víra od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Milost všem, kdo nepomíjející láskou milují našeho Pána Ježíše Krista.

Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus Božímu lidu v Kolosách, věrným bratřím v Kristu: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho.

Stále za vás v modlitbách děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista,   neboť jsme slyšeli o vaší víře v Krista Ježíše a o vaší lásce, kterou máte ke všem bratřím 5pro naději zakotvenou v nebesích. Víte o ní, protože i k vám přišlo slovo pravdy, evangelium; tak jako na celém světě, i mezi vámi přináší ovoce a roste od toho dne, kdy jste uslyšeli o Boží milosti a přesvědčili se, že je pravdivá. Tak vás tomu učil Epafras, náš milovaný druh, jenž nás věrně zastupuje jako Kristův služebník. On nám také vyprávěl o lásce, kterou ve vás působí Boží Duch.

Proto i my, ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha, a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti;   a budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle.

 

Zobrazeno 1595×

Komentáře

floweret

Bible je kniha praktická... jak ukazuje i tenhle úryvek.. poukazuje jak na mezilidské vztahy, fungoání ve světě, tak i v duchovní oblasti... Mám moc ráda tu pasáž o Boží zbroji...<br />
<br />
Stůjte tedy‚ opásáni kolem beder pravdou,<br />
- Jan 14:6  Ježíš mu odpověděl: \"Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.<br />
- Jan 17:17  Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.<br />
<br />
obrněni pancířem spravedlnosti, <br />
- Bůh na nás pohlíží jako na spravedlivé ne pro naše zásluhy, ne pro stav naší duše, ale pro to, co pro nás udělal Ježíš - protože On byl a je spravedlivý... <br />
- Římanům 4:5  Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost.<br />
<br />
obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘ <br />
- jsme vždy připraveni sloužit Bohu, vždy hlásat radstnou zprávu pokoje? <br />
- 1 Petrův 3:15 ... Buďte vždy připraveni dát odpověď každém

Neposeda

V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím.<br />
<br />
To je krása! Pod toto se můžu podepsat a ta výzva k modlitbě \" za mne\", ta platí také. Kolikrát v knihkupectví potřebuji to správné Boží slovo, abych mohla lidem odpovědět, tak jak potřebují.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka