Prostřednictvím tohoto blogu společně po týdenních úryvcích čteme během Roku sv. Pavla všechny jeho listy.

1.4 – 5.4 Ef 4,1 – 4,24

Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni; jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.

Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Proto je řečeno: ‚Vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem.‘ Co jiného znamená ‚vystoupil‘, než že předtím sestoupil dolů na zem?

Ten, který sestoupil, je tedy tentýž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest. A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby – k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti.

Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení – lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu.   Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, 1 z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno.

To vám říkám a dotvrzuji jménem Páně: nežijte tak, jako žijí pohané podle svých marných představ. Mají zatemnělou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce. Otupěli, propadli bezuzdnosti a s chtivostí dělají hanebné věci.   Vy jste se však u Krista takovým věcem neučili – pokud jste ovšem o něm slyšeli a byli v něm vyučeni podle pravdy, která je v Ježíši.

Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, obnovte se duchovním smýšlením, oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy.

Zobrazeno 1482×

Komentáře

ObiSkyWalker

"Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje."

floweret

"Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi..." "nežijte tak, jako žijí pohané podle svých marných představ"<br />
"Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží Slávy..."<br />
Bůh však se k hříšníkům sklání:<br />
Žalmy 25:8  "Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu.".... <br />
Tak tedy jděme po té cestě, kterou nám Bůh zjevil.. Tou Cestou je Ježíš Kristus - jen On je cestou k Otci..<br />
"Vy jste se však u Krista takovým věcem neučili – pokud jste ovšem o něm slyšeli a byli v něm vyučeni podle pravdy, která je v Ježíši."<br />
Učili jsme se u Krista? A necháváme se Jím vyučovat? Nezapomínejme, že Duch, kterého On dává těm, kdo Mu věří, o všem vyučuje... Nevyučujeme se spíše podle toho, jak se nám to hodí? Učíme se podle Pravdy, která je v Ježíši? On je tou Pravdou... a nezapomínáme, že Boží Slovo je Pravda? Vskutku ho bereme za svého učitele? Nebo posloucháme jiné učitele, s

Neposeda

"Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. ... Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, obnovte se duchovním smýšlením, oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy."<br />
Každý den mám zapotřebí se učit lásce a obnovovat smýšlením, jakému mne učí Kristus. Kéž Pane na to nikdy nezapomenu, kéž ty rosteš ve mně!

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka