Prostřednictvím tohoto blogu společně po týdenních úryvcích čteme během Roku sv. Pavla všechny jeho listy.

16.3 – 22.3. Řím 16,17 – Ef 1,23

Prosím vás, bratří, abyste si dali pozor na ty, kdo působí roztržky a chtěli by vás svést od učení, které jste přijali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé totiž neslouží Kristu, našemu Pánu, nýbrž svému prospěchu a snaží se krásnými a pobožnými řečmi oklamat mysli bezelstných lidí. Všude se ví o vaší oddanosti evangeliu.

Mám z vás proto radost a přeji si, abyste byl i moudří v dobru a nezkušení ve zlu. Bůh pokoje brzo srazí satana pod vaše nohy. Milost Ježíše, našeho Pána, buď s vámi. Pozdravuje vás můj spolupracovník Timoteus i Lucius a Jáson a Sosipatros, moji krajané. Pozdravuji vás já Tercius, písař tohoto dopisu. Pozdravuje vás Gaius, který svůj dům otevřel mně i veškeré církvi. Pozdravuje vás Erastos, správce městské pokladny, a bratr Kvartus. Milost našeho Pána Ježíše Krista se všemi vámi. Amen.

Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěsti Ježíše Krista: v ní je odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno, nyní je však zjeveno prorockými Písmy a z příkazu věčného Boha stalo se známým mezi všemi národy, aby je poslušně přijali vírou.

Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. Amen. Pavel, z Boží vůle apoštol Ježíše Krista, bratřím věrným v Kristu Ježíši: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů; v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém Nejmilejším.

V něm jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti,  když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal,  že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu.  On je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy.

V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého  jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k chvále své slávy. Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím, nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách.

Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali  a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme.

Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím.  ‚Všechno podrobil pod jeho nohy‘ a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve,  která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest.

Zobrazeno 1807×

Komentáře

róza

Prosím vás, bratří, abyste si dali pozor na ty, kdo působí roztržky a chtěli by vás svést od učení, které jste přijali. Vyhýbejte se jim!

floweret

To je úžasný text. Jak hluboce tady Pán odhalil svůj záměr a zjevil svou milost.<br />
<br />
"Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu ... již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém Nejmilejším."<br />
Jásám v Pánu, když si uvědomuji, že to byl On, kdo se ke mně sklonil. Já, hříšná, bych nikdy nebyla schopna udělat jediný čin, kterým bych se k Němu dostala. Mé srdce bylo slepé. On mě bez mé zásluhy vyvolil a zachránil, když za mě Ježíš zemřel. Vybral si svůj lid ještě před stvořením světa.. učinil z hříšníků a Božích nepřátel Boží lid, Boží děti.. zadarmo, svou milostí, svým darem...<br />
<br />
"V něm jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost.."<br />
Trest za jakýkoli hřích - smrt - Ježíš zaplatil. Ko

Marimagdalena

Ef 1,17-20<br />
Prosím Tě, dobrý Hospodine, Otče slávy, uděl mi dar moudře věci chápat a jejich smysl odhalovat tak, abych mohla o Tobě mít správné poznání. <br />
Osvěcuj můj rozum a moje srdce, abych pochopila, co čeká na ty, které sis povolal.<br />
Abych pochopila, jak přebohatě se projevuje Tvoje štědrá dobrotivost vůči Tvým posvěceným tím , co pro ně v nebi chystáš.<br />
Abych pochopila převelikou sílu Tvé moci, která se ukáže na Tvých věřících tak, <br />
jak se už projevila na Ježíši Kristu, když jsi ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebi.<br />
Amen!

Neposeda

"Prosím vás, bratří, abyste si dali pozor na ty, kdo působí roztržky a chtěli by vás svést od učení, které jste přijali." - Pane, vlevej mi svou moudrost, ale i milosrdenstvi a pokoru. Abych přijímala bratry, ale ne jejich "roztržky". Moc to potřebuji, uč mne tomu ty sám!

Zobrazit 4 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka