Prostřednictvím tohoto blogu společně po týdenních úryvcích čteme během Roku sv. Pavla všechny jeho listy.

25. 8. – 31. 8. 1Kor 3,10 – 4,21

Podle milosti Boží, která mi byla dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na něm staví. Každý ať dává pozor, jak na něm staví. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy, slámy – dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo shoří, utrpí škodu; sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm.

Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.

Ať nikdo sám sebe neklame. Domnívá-li se někdo z vás, že je v tomto světě moudrý, ať se stane bláznem, aby se stal opravdu moudrým. Moudrost tohoto věku je bláznovstvím před Bohem, neboť je psáno: ‚Nachytá moudré na jejich vychytralost;‘ a jinde: ‚Hospodin zná úmysly moudrých a ví, že jsou marné.‘

A tak ať se nikdo nechlubí lidmi. Všechno je vaše, ať Pavel nebo Apollos nebo Petr, ať svět nebo život nebo smrt, přítomnost nebo budoucnost, všechno je vaše, vy však jste Kristovi a Kristus je Boží.

Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství. Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. Mně tedy pramálo záleží na tom, soudíte-li mě vy nebo jakýkoliv lidský soud. Vždyť ani já nejsem soudcem sám nad sebou; ničeho si nejsem sice vědom, tím však ještě nejsem ospravedlněn, neboť mým soudcem je Pán. Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí; tehdy se člověku dostane chvály od Boha.

Toto jsem, bratří, kvůli vám vztáhl na sebe a na Apolla, abyste se na nás naučili, co znamená ‚ne nad to, co je psáno‘, a nikdo se nepyšnil jedním z nás proti druhému. Kdo ti dal vyniknout? Máš něco, co bys nebyl dostal? A když jsi to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nebyl dostal?

Už jste nasyceni, už jste zbohatli, vešli jste do Božího království, a my ne! Kéž byste skutečně vešli do království, abychom i my kralovali spolu s vámi!

Skoro se mi zdá, že nás apoštoly Bůh určil na poslední místo, jako vydané na smrt; stali jsme se divadlem světu, andělům i lidem. My jsme blázni pro Krista, vy ovšem jste v Kristu rozumní; my jsme slabí, vy silní; vy slavní, my beze cti. Až do této chvíle trpíme hladem a žízní a nemáme co na sebe, jsme biti, jsme bez domova, s námahou pracujeme svýma rukama. Jsme-li tupeni, žehnáme, pronásledováni neklesáme, když nám zlořečí, odpovídáme laskavě. Až dosud jsme vyděděnci světa, na které se všechno svaluje.

Nepíši to proto, abych vás zahanbil, ale abych vás jako své milované děti napomenul. I kdybyste měli tisíce vychovatelů v Kristu, otců mnoho nemáte, neboť v Kristu Ježíši jsem vás já přivedl k životu skrze evangelium.  Prosím vás: Jednejte podle mého příkladu!

Právě proto jsem k vám poslal Timotea, svého v Pánu milovaného a věrného syna. On vám připomene můj způsob jednání v Kristu, jak učím v každé církvi.

Někteří se začali povyšovat, protože prý už k vám nepřijdu; ale přijdu k vám brzy, bude-li Pán chtít, a učiním si úsudek o těch domýšlivcích ne podle toho, co mluví, ale podle toho, co dokážou. Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci. Vyberte si: Mám na vás přijít s holí, nebo s láskou a mírností?

Zobrazeno 1675×

Komentáře

Neposeda

Základ, to je Kristus. Základ nejen mé modlitby, ale celého mého života. Opravdu? Kolikrát se za jeho jméno schovávám, ale úmysl je můj a neshoduje se zas až tak s Boží vůlí… A pak není třeba čekat na „onen den“, i zkoušky všedního života odhalí, na čem a jak jsem stavěla své malé „jistoty“. Ach ta má klamavá moudrost!
Všechno je vaše, vy však jste Kristovi a Kristus je Boží. To je absolutní svoboda podle nebeských měřítek. Stačí jen urovnat hodnoty podle nich… Potom pramálo záleží na soudu světa, neboť soudcem je Pán, který vynáší na světlo záměry srdcí. Kéž se mi, můj Otče, dostane od tebe chvály: i za dary, jenž jsi mi svěřil a já je nezneužila a ani si je nepřivlastnila, ale vydala je pro růst tvého Království na zemi.
Jsme-li tupeni, žehnáme… Nemám slov před touto mocí srdce, jemuž vládne Duch Ježíšův. Uč mne, apoštole Pavle, napodobovat tvůj způsob jednání v Kristu. Amen.

Sněhurka

Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus.
On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí; tehdy se člověku dostane chvály od Boha.
Jsme-li tupeni, žehnáme, pronásledováni neklesáme, když nám zlořečí, odpovídáme laskavě.
Snad i já budu moct jednat podle příkladu apoštola Pavla, stavět svůj základ na Kristu a plně mu důvěřovat.

róza

dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo shoří, utrpí škodu; sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm. ......
Máš něco, co bys nebyl dostal? A když jsi to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nebyl dostal?

vojtec

Vy však patříte Kristu. ... Ať se každý na nás dívá jako na Kristovy služebníky a správce Božích tajemství. A když někdo něco spravuje, požaduje se ovšem od něho, aby na něj bylo spolehnutí. (překlad Bogner).
Můj Bože, prosím tě, ať nikdy nezapomínám, že jsem tvůj, že jsem tvůj služebník, a prosím tě, obdař mě dary svého svatého Ducha, aby na mě bylo spolehnutí a dělal to, co chceš ty.

Zobrazit 4 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka