Prostřednictvím tohoto blogu společně po týdenních úryvcích čteme během Roku sv. Pavla všechny jeho listy.

V jakém pořadí čteme listy apoštola Pavla a proč

1. Četbu a rozjímání nad pavlovskými listy začneme Listem Filipanům. List je zčásti autobiografický a zároveň také předjímá mnohá témata dalších listů. Je vhodné s ním začít také proto, že se čte poměrně snadno: je krátký, jednolitý a přátelský. Pavel v něm vyznává Krista jako Pána a vyzdvihuje důležité charakteristiky života křesťanského společenství.

List je adresován první církevní obci v Evropě, kterou Pavel založil při své 2. apoštolské cestě. Vztah mezi Pavlem a zdejším společenstvím křesťanů byl velmi srdečný. Apoštol ho psal pravděpodobně ve vězení. Ohledně místa sepsání je vícero hypotéz. Mohlo to být v Korintě kolem roku 52, v Efezu v letech 55-56, v Cesareji v letech 58-60, nebo dokonce v Římě v letech 61-63.

2. Druhý krok v četbě paulínských listů pokračuje Listem Galaťanům. Pavel v tomto listu nejprve vypráví o svém povolání a poslání "nést radostnou zvěst všem národům" a hned pokračuje obhajobou svého evangelia. Především se staví proti těm, kdo spojují spásu s přísným zachováváním Zákona. Pavel v Kristu poznal nový život, v něm je spása a opravdová svoboda. List je to rovněž poměrně krátký, ale tentokrát už zaznívají polemické tóny - i toto je tvář apoštola národů.

Je psán křesťanským obcím ve střední Malé Asii, které založil při svých misijních cestách. Tento list mohl být napsán v Efezu nebo v Makedonii, a to buď v letech 49-50 nebo kolem roku 55.

3. Pak je vhodné pokračovat v četbě Prvním listem Korinťanům, který se zabývá tématem církve. Pavel však nerozebírá problematiku společenství křesťanů abstraktně, nýbrž vychází z konkrétní situace společenství v Korintě. Věnuje se různým problémům, které se ve společenství mohou vyskytnout, a na každý dává přesnou a výstižnou odpověď. Spontánně nám při četbě vytanou ta společenství, v nichž žijeme my dnes.

List byl pravděpodobně napsán v letech 54-55 v Efesu.

4. Jako čtvrtý budeme číst Druhý list Korinťanům. I tento dopis je do značné míry autobiografický a tudíž nám může dát velmi dobře nahlédnout do Pavlova srdce. Právě tento list nám skýtá příležitost pochopit duši nejen apoštolskou, ale i mystickou. 

5. Teď je čas věnovat se Listu Římanům, který rozvíjí a prohlubuje tematiku načrtnutou v listě Galaťanům. Tento list se může zdát poněkud náročný, ale žádné obavy! Jestli jsme byli věrni v četbě předchozích listů, budeme s to správně pochopit i List Římanům. 

6. Také List Efesanům je tvrdší oříšek, ale ve světle předchozí četby nám nebude nerozlusknutelný. První část se věnuje tajemství církve. V druhé části autor napomíná její pokřtěné členy.

7. Teď se můžeme dostat k Listu Kolosanům, který v podstatě znovu rozvíjí poselství již obsažená v předchozích listech: křtem máme účast na plnosti Krista, který je naší Hlavou.

8. Tři pastorální listyPrvní a druhý list Timotejovi a List Titovi je nutno číst z trochu jiné perspektivy než předchozí listy. Obsahují totiž mnohá doporučení a usměrnění, které Pavel adresuje svým milovaným učedníkům, aby dokázali vést společenství, která jim byla svěřena.

9. Dva listy Soluňanům/Tesalonickým – jsou chronologicky prvními Pavlovými listy. Vyznačují se především eschatologickou tematikou – tj. otázkami týkajícími se posledních událostí dějin spásy. Avšak najdeme v nich i autobiografické pasáže, které nám dají zahlédnout láskyplné otcovské, ba až „mateřské“ črty Pavlovy tváře.

10. List Filemonovi je nejkratší ze všech. Jde v podstatě o živý a láskyplný „korespondenční lístek“, v němž Pavel Filemonovi doporučuje svého duchovního syna Onezima.
 
 
Zpracováno podle pastýřského listu Un anno con San Paolo, který napsal arcibiskup a biblista Carlo Ghidelli své arcidiecézi Lanciano-Ortona.
 

Co to jsou Signály apoštola Pavla zde.

Základní informace o Roku sv. Pavla zde

Rubrika Úryvky a sdílení zde.
 
ZAČÍNÁME TÝDNEM  28. 6. - 6. 7. 2008
Zobrazeno 2188×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka