Prostřednictvím tohoto blogu společně po týdenních úryvcích čteme během Roku sv. Pavla všechny jeho listy.

Lectio Divina, metoda rozjímání nad biblí

Pro Signály apoštola Pavla jsme ti nabídli doporučený postup, jak se zapojit do četby. Tento postup vychází z tzv. Lectio Divina. Konkrétně psaní komentářů pod příspěvky v rubrice Úryvky a sdílení představuje vlastně krok zvaný collatio, tedy sdílení. Co to tedy to Lectio Divina vlastně je: jedná se o jednu z metod rozjímání nad Písmem svatým. Díky ní se ponoříme do modlitby sycené Božím slovem a můžeme se společně obohatit tím, čím nás Duch svatý osloví k užitku také těch ostatních.
 
1. Vzývej Ducha svatého. Třeba takto: Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen. Anebo můžeš použít jednu z modliteb k Duchu svatému z kancionálu či se pomodlit vlastními slovy.
 
2. Čti Boží slovo(= lectio) čti pomalu, pozorně, uvědom si, že k tobě právě mluví ta vzácná osoba, u níž jsi na návštěvě. Neboj se přečíst si text dvakrát, třikrát... podtrhat si to, co tě oslovilo..., použít komentář, vysvětlivky.

3. Rozjímej Boží slovo (= meditatio) Meditovat znamená zavřít oči v Pánově přítomnosti a konfrontovat text s vlastním životem, aby sis uvědomil, k jakým postojům a pocitům tě Boží slovo inspiruje. Můžeš si pomoci těmito nebo podobnými otázkami: Co je základní myšlenkou a hodnotou úryvku? Proč je pro mě tento text důležitý? Co mi říká a k čemu mě vede? Jaké postoje a pocity mi sděluje? Jak se tyto postoje a pocity mohou projevit v mém životě? V této fázi jsme tedy pozorní ke slovům, která nás zvlášť oslovují.
 
4. Sdílej, co sis uvědomil (= collatio) V této fázi jde o bratrský rozhovor, vzájemné sdílení se nad slovy Písma. Tento výraz označuje "příspěvek" jednotlivce ke kolektivnímu dílu tak, aby každý mohl těžit z přínosu druhých. Prakticky to může vypadat tak, že každý přečte ta slova z úryvku, která jej zaujala, a řekne, proč ho oslovila. Nevadí, když někdo další přijde se stejnou myšlenkou. Tato část bývá opravdu velmi obohacující - Pán nás oslovuje prostřednictvím druhých.
 
5. Modli se nad Božím slovem (= oratio) Svatý Augustin tvrdí: "Tvá modlitba je rozhovorem s Bohem. Když čteš Písmo svaté, Bůh hovoří k tobě; když se modlíš, hovoříš ty k Bohu." V rozjímání jsi objevil, co ve tvém nitru říká Bůh. Nyní je tvým úkolem odpovědět modlitbou na jeho Slovo. Boží slovo se tak skrze modlitbu stává podnětem pro vyjádření chvály, děkování, prosby, důvěry, lítosti nebo požehnání. Naše chvály, díky a prosby tedy vychází z toho, nad čím jsme rozjímali a o čem jsme pak mluvili.  Například když jsme rozjímali pasáž o rozmnožení chlebů, tak děkujeme  Pánu za dar Eucharistie nebo prosíme za to, abychom dokázali pomáhat hladovějícím atd.
 
6. Nazírej Boží slovo (= contemplatio) Kontemplovat Slovo znamená nechat stranou detaily a přejít k tomu podstatnému. V té chvíli objevíš svým srdcem a myslí tajemství svého vlastního života ve světle tajemství Božího, a to prostřednictvím pokojné adorace, poznání a zkušenosti Otce, který tě miluje jako svého vlastního syna. Pocítíš touhu dívat se pouze na Ježíše, odpočívat v něm, otevřít se jeho lásce a s jistotou, že se nacházíš ve společenství života se svým Pánem, přijmout do svého srdce Boží království. Kontemplace uskutečňuje Boží slovo a dovoluje nám je prožít s chutí, jež předjímá radost, kterou "Bůh připravil těm, kdo ho milují". Jedná se tedy o setrvání v Boží přítomnosti. Jsme před Pánem, uvědomujeme si jeho přítomnost, vystavujeme se paprskům jeho milosti jako květina slunci. V této tiché chvíli nás může Pán jedinečným způsobem oslovit, ale také můžeme odcházet s tím, že jsme sice nic mystického nepostřehli, ale že jsme byli spolu - On se mnou a já s Ním - to přece zamilovaným stačí... Když jsme v létě půl hodiny na slunci, naše podoba se mění. Podobně je to s modlitbou, setrvání před Bohem nás mění.

7. Jednej podle Božího slova a nes je do života (= actio nebo operatio) Slovo se musí stát normou tvého života, stejně jako tomu bylo u Ježíše. Je třeba, abys je prožíval ve svém každodenním životě, neboť evangelium je možné hlásat pouze takto - prostřednictvím života, který mu odpovídá. Než zavřeš Písmo svaté, dej si konkrétní předsevzetí, o něž se budeš v průběhu dne snažit a které ti může pomoci v úsilí o růst v křesťanském životě. V této chvíli tedy Pánu řeknem, co chceme na základě rozjímaného úryvku udělat, změnit apod. Jestli jsme třeba četli o odpuštění, můžeme se rozhodnout o napravení konkrétního pochroumaného vztahu. když o štědrosti, tak v čem chceme být štědří apod.
 
8. Své setkání s Božím slovem pak uzavři nějakou modlitbou, např.: Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a opravdovým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

K tomuto způsobu života s Božím Slovem ti mohou pomoci knihy Lectio divina, které vydalo Karmelitánské nakladatelství (v 15 svazcích je celé bohatství liturgických textů zpracovaných pro rozjímavý způsob četby). Praktický úvod do lectio divina je taky na www.víra.cz.

Tak vzhůru na cestu!

Slepenec z textů P. Víta Zatloukala a P. Romana Kubína, původně zde.
 
 

Co to jsou Signály apoštola Pavla zde.

Základní informace o Roku sv. Pavla zde

Rubrika Úryvky a sdílení zde.
Zobrazeno 3512×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka